Jdi na obsah Jdi na menu
 


KLUBOVÝ ŘÁD

MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU CELNÍKŮ

PŘI CELNÍM ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Název: Moravskoslezský klub celníků při Celním ředitelství Ostrava (dále jen „Klub“).

2. Sídlo Klubu: 702 09 Ostrava - Přívoz, Náměstí Svatopluka Čecha 8.

3. Činnost Klubu se vztahuje na územní působnost Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj, jednotliví členové mohou být i v zahraničí v rámci svých osobních aktivit nebo činností, které Celní správa z rozhodnutí státních orgánů plní.

Čl. 2

Charakter Klubu

1. Klub je dobrovolnou, nezávislou, zájmovou, profesní a stavovskou organizací. Je

nábožensky a politicky neutrálním občanským sdružením a je součástí struktury Spolku celníků České republiky (dále jen „Spolek“). Není zaměřen na výdělečnou činnost vyjma tu, která zajišťuje plnění jeho cílů.

2. Vzájemnost, spolupráce, kolegialita a etika jsou základem klubové činnosti.

Čl. 3

Cíl činnosti Klubu

1. Cíl činnosti Klubu je shodný s cílem činnosti Spolku uvedeným v ustanovení Čl. 3 Stanov Spolku celníků České republiky (dále jen „Stanovy“).

Čl. 4

Organizační členění Klubu

1. Klub je samostatnou organizační jednotkou Spolku, má právní subjektivitu, vydává klubový řád a vede vlastní účetnictví.

2. Nejvyšším orgánem Klubu je členská schůze. Rozhoduje o nejdůležitějších otázkách své činnosti.

3. Členská schůze se koná podle potřeby, nejméně jednou za rok, nebo jestliže o tuto schůzi písemně požádá neméně 30% členů Klubu. Členská schůze musí být svolána nejdéle do 30 dnů od podání písemné žádosti.

4. V čele Klubu stojí volená Rada. Počet členů Rady musí být vždy lichý, nejméně 3 členný a v jejím čele stojí předseda.

5. Klub volí Kontrolní komisi, která má tři členy a v jejím čele stojí předseda.

6. Před novou volbou provede Kontrolní komise kontrolu hospodaření.

7. Volby se provádějí veřejným hlasováním, pokud není vyžadována tajná volba.

8. Jinak pro další průběh voleb platí ustanovení Čl. 15.

9. Složení Rady Klubu musí být nejpozději do 14 dnů po zvolení oznámeno Předsednictvu

Spolku.

10. V rámci Klubu mohou pracovat sekce. O jejich ustanovení rozhoduje Rada Klubu.

11. Rada Klubu řídí práci Klubu a slouží jako spojovací článek mezi jednotlivými sekcemi.

12. Klub se řídí Klubovým řádem, který musí být v souladu se Stanovami Spolku.

11. Ostatní povinnosti Rady jsou uvedeny v ustanovení Čl. 20.

Čl. 5

Organizační členění Klubu

1. Samostatnými organizačními jednotkami Klubu jsou sekce. Sekce vznikají podle potřeby a geografických podmínek.

2. Sekce se řídí Klubovým řádem.

3. Sekce může být ustanovena, pokud o to písemně požádá nejméně 5 členů Klubu.

4. Písemnou žádost schvaluje Rada Klubu.

5. Sekce si ustanoví ze svého středu člena, který se stává jejím zástupcem v Radě Klubu.

Čl. 6

Členství v Klubu

1. Členství v Klubu se řídí ustanovením Čl. 5 Stanov.

Čl. 7

Práva a povinnosti členů Klubu

1. Práva a povinnosti člena Klubu se řídí ustanovením Čl. 6 Stanov.

Čl. 8

Zánik členství

1. Zánik členství v Klubu se řídí ustanovením Čl. 7 Stanov.

Čl. 9

Orgány Klubu

Orgány Klubu jsou:

a) Členská schůze,

b) Rada,

c) Předseda Klubu,

e) Kontrolní komise.

Čl. 10

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšší orgán Klubu.

2. Členská schůze se koná zpravidla jednou ročně. Svolává ji Rada Klubu, která sdělí datum a místo konání, termín pro zařazení návrhů k projednání. Pokud je Členská schůze volební, sdělí Rada Klubu termín pro předložení návrhů kandidátky. Toto musí být oznámeno členům před jejím konáním.

3. Jednání Členské schůze se účastní členové Klubu a hosté na základě písemné pozvánky.

4. Čtrnáct dnů před konáním Členské schůze je Rada Klubu povinna dát na vědomí členům program Členské schůze.

5. Členská schůze se řídí Jednacím řádem, který si schválí na jejím začátku.

6. Návrhy a usnesení přijaté Členskou schůzí jsou platné, hlasovala-li pro jejich schválení nadpoloviční většina přítomných delegátů.

Čl. 11

Jednací podmínky Členské schůze

1. Návrhy, které nebyly oznámeny dle Čl. 10, odst. 2 Klubového řádu, projedná členská schůze jen tehdy, pokud s tím souhlasí 2/3 delegátů.

2. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na návrhy na změnu Klubového řádu a návrhy finančního rázu.

3. Členskou schůzi řídí Pracovní předsednictvo ustanovené Radou Klubu.

Čl. 12

Působnost Členské schůze

1. Do výlučné působnosti Členské schůze náleží:

a) změna Klubového řádu,

b) volba předsedy Klubu,

c) volba ostatních členů Rady,

d) volba předsedy Kontrolní komise,

e) volba ostatních členů Kontrolní komise,

f) vyloučení člena,

g) rozhodnutí o dobrovolném ukončení činnosti Klubu.

2. Do působnosti Členské schůze dále náleží:

a) schválení finanční závěrky (zpráva o hospodaření),

b) schválení zprávy Kontrolní komise,

c) schválení plánu činnosti,

d) schválení smluv, dohod a memorand s jinými institucemi,

e) rozhodnutí o výjimečném projednání návrhů došlých po určené lhůtě dle Čl. 10, odst. 2.

f) kontrola plnění úkolů od předešlé Členské schůze,

g) schválení zprávy o činnosti Klubu,

h) schválení výše členských příspěvků pro příští období,

2. Jednotlivé body se projednávají v pořadí, v jakém jsou uvedeny v programu Členské schůze. O změně programu může rozhodnout pouze Členská schůze.

Čl. 13

Dokumenty a zápisy z jednání Členské schůze

1. Jednatel Klubu shromažďuje dokumenty z jednání a pořizuje zápis o jednání, který musí zahrnout všechny projednávané body na Členské schůzi.

2. Návrhy a závěry jsou závazné pro všechny členy Klubu.

3. Dokumenty o jednání Členské schůze jsou uloženy u jednatele Klubu a každý člen Klubu má možnost do nich nahlédnout.

Čl. 14

Svoboda hlasování

1. Každý člen Klubu má jeden hlas.

2. K odevzdání hlasu nesmí být nucen nebo něčím vázán.

Čl. 15

Volby

1. Volby se provádí veřejným hlasováním, pokud nejsou požadovány volby tajné.

2. Volební období je čtyřleté.

3. V případě rovnosti hlasů pro více kandidátů, pokračuje volba dalším kolem.

4. Zdržení se hlasování nebo prázdný odevzdaný hlasovací lístek nejsou pro zjištění nadpoloviční většiny odečítány.

5. V dalším hlasovacím kole rozhoduje prostá většina hlasů.

6. Předseda Klubu, předseda Kontrolní komise, členové Rady i členové Kontrolní komise mohou být zvoleni i opakovaně.

7. S výjimkou předsedy Klubu a předsedy Kontrolní komise si členové Rady a členové Kontrolní komise své funkce rozdělují na návrh předsedy Klubu na svém prvním zasedání neprodleně po skončení volební Členské schůze.

Čl. 16

Mimořádná Členská schůze

1. Mimořádná Členská schůze se koná, požádá-li o to alespoň 2/5 členů Klubu nebo 1/3 Rady Klubu.

2. Mimořádnou Členskou schůzi svolává Rada Klubu a členům Klubu sděluje její svolání písemnou pozvánkou nejméně 30 dnů před jejím konáním.

Čl. 17

Příslušnost mimořádné Členské schůze

1. Do působnosti mimořádné Členská schůze náleží projednat všechny body dle Čl. 12 Klubového řádu.

2. Lhůta k předložení návrhů členů pro mimořádnou Členskou schůzi musí být určena v písemné pozvánce podle Čl. 16 odst. 2 Klubového řádu.

Čl. 18

Zápis z jednání

1. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat závěry k projednávaným bodům.

2. Zápis obdrží Rada a Kontrolní komise a je uložen u jednatele.

Čl. 19

Rada Klubu

1. Rada Klubu je nejvyšším orgánem Klubu mezi jednotlivými Členskými schůzemi.

2. Rada Klubu je sedmičlenná a sestává se z předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře (pokladníka) a ostatních členů Rady.

3. Každý člen Rady má při hlasování jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy Klubu, který v tomto případě má hlasy dva.

4. Rada Klubu vede agendu Klubu, členskou evidenci a vyřizuje korespondenci.

5. Rada Klubu svolá každoročně Členskou schůzi nebo mimořádně, požádají-li o to alespoň 3/5 členů nebo nadpoloviční většina Rady Klubu.

6. Rada Klubu připravuje písemné podklady pro konání členské schůze.

7. Rada Klubu projednává aktuální plán činnosti Klubu.

8. Rada Klubu jedná zpravidla na zasedání, které svolává a řídí předseda Klubu nebo jím určený zástupce. V nutných případech může Rada jednat i korespondenčně prostřednictvím e-mailových zpráv, které jsou pak dokládajícím písemným záznamem z jednání.

9. Zápis z jednání Rady vyhotoví jednatel a každý člen Klubu má možnost do něj nahlédnout. Závěry uvedené v zápise ze zasedání Rady jsou pro ní závazné.

Čl. 20

Povinnosti Rady Klubu

1. Povinnosti Rady Klubu jsou:

a) vedení klubové činnosti,

b) dodržování Stanov Spolku a Klubového řádu,

c) zastupovat zájmy členů,

d) naplňovat závěry a usnesení Členské schůze a zasedání Rady,

e) ustanovovat předsedy sekcí Klubu,

f) navazovat vnější vztahy s jinými kluby či sdruženími, včetně mezinárodních vztahů.

Čl. 21

Předseda Klubu

1. Předseda Klubu je statutárním orgánem, zastupuje Klub navenek a je oprávněn jednat ve všech věcech Klubu. V případě dlouhodobé nepřítomnosti nebo zaneprázdnění jej zastupuje místopředseda Klubu, popřípadě pověřeným členem Rady.

2. Písemnosti vydané Klubem musí být podepsány předsedou Klubu nebo místopředsedou, popřípadě pověřeným členem Rady.

Čl. 22

Jednatel Klubu

1. Jednatel Klubu vede agendu Klubu a vyřizuje korespondenci.

2. Jednatel Klubu připravuje písemný materiál pro jednání Rady a pro Členskou schůzi.

Čl. 23

Kontrolní komise Klubu

1. Kontrolní komise je nezávislým orgánem Klubu pro kontrolu činnosti v souladu s Klubovým řádem. Má tři členy, volené na čtyřleté období.

2. Kontrolní komise kontroluje a zkoumá činnost Rady a vedení hospodaření a je průběžně informována Radou o důležitých činnostech Klubu.

3. Kontrolní komise předkládá Členské schůzi zprávu dle ustanovení Čl. 12, odst. 2 o svých zjištěních spolu s návrhy na jejich odstranění.

Čl. 24

Schopnost usnášení orgánů Klubu

1. Jednání příslušných orgánů a organizačních jednotek Klubu jsou schopná přijmout usnesení a závěry, pokud je schválila nadpoloviční většina členů přítomných na jednání příslušného orgánu.

2. Usnesení Členské schůze či jiný návrh je přijat, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

Čl. 25

Pravomoc nakládání s finančními prostředky Klubu

1. Předseda nebo hospodář je oprávněn provést úhradu výdajů v jedné účetní operaci, pokud částka nepřesahuje 5.000, – Kč.

2. Pro účetní operace nad 5.000, – Kč musí předseda nebo hospodář získat souhlas nadpoloviční většiny členů Rady.

3. Veškeré hospodaření Klubu se řídí Směrnicí o hospodaření Spolku.

Čl. 26

Prostředky k zajištění činnosti Klubů

1. Zdroje rozpočtu:

a) členské příspěvky,

b) příjmy z výdělečné činnosti uskutečňované v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

c) příjmy plynoucí z vlastnictví movitého a nemovitého majetku,

d) dary apod.

2. K zajištění činnosti může Klub vlastnit movitý i nemovitý majetek (např. pro schůzovou a oddechovou činnost jako klubovny, sportovní zařízení apod.)

Čl. 27

Zásady hospodaření Klubu

1. Hospodaření Klubu se řídí zásadami uvedenými ve Směrnici pro hospodaření Spolku celníků (dále jen „Směrnice“), která je svým obsahem plně v souladu s obecně závaznými právními normami.

2. Směrnice musí být svým obsahem plně v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

3. Veškeré výdaje Klubu se hradí z vytvořených příjmů.

4. Klub ručí za své závazky jen do výše svého majetku. Osobní ručení členů je vyloučeno.

5. Zánikem členství nevzniká nárok na podíl z klubového majetku.

6. O majetku zrušeného Klubu rozhoduje Členská schůze.

7. Dojde-li k rozdělení Klubu, rozhodují o majetku Klubu jeho členové.

Čl. 28.

Zánik Klubu celníků

1. Klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo rozhodnutím Předsednictva Spolku ve smyslu ustanovení Čl. 4, odst. 6 Stanov.

2. O dobrovolném rozpuštění Klubu rozhodne Členská schůze usnesením, jestliže s tím souhlasí dvoutřetinová většina jeho členů.

3. V případě zániku Klubu musí být provedena likvidace podle obecně závazných právních předpisů.

Čl. 29

Závěrečná ustanovení

1. Tímto se ruší Klubový řád schválený dne 30.1.2009.

2. Klubový řád nabývá účinnosti momentem schválení Členskou schůzí.

3. Klubový řád předloží předseda Klubu do 15 dnů od jeho schválení Členskou schůzí Předsednictvu Spolku.

V Českém Těšíně dne 10.3.2017

 

JEDNACÍ ŘÁD
ČLENSKÉ SCHŮZE
 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU CELNÍKŮ
PŘI CELNÍM ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA
 
Čl. 1.
1. Tímto jednacím řádem se řídí jednání a rozhodování Členské schůze Moravskoslezského Klubu celníků při Celním ředitelství Ostrava (dále jen „Klub celníků“) s výjimkou voleb předsedy a Rady Klubu celníků a voleb předsedy a členů Revizní komise Klubu celníků, které upravuje Volební řád Klubu celníků.
 
2. Účastníky Členské schůze Klubu celníků jsou:
a) členové Klubu celníků s hlasem rozhodujícím, tj. zakládající členové Klubu celníků a nově přijatí členové Klubu celníků
b) hosté.
 
3. Členská schůze Klubu celníků se může usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů s hlasem rozhodujícím.
 
4. Usnesení nebo jiné rozhodnutí Členské schůze Klubu celníků je přijato, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím.
 
Čl. 2.
1. Orgány Členské schůze Klubu celníků jsou:
a) pracovní předsednictvo (přípravný výbor),
b) mandátová komise,
c) volební komise,
d) návrhová komise.
 
2. Pracovní předsednictvo řídí průběh Členské schůze Klubu celníků, zajišťuje její organizaci a je voleno Členskou schůzí Klubu celníků
 
3. Mandátová komise ověřuje přítomnost členů a podává Členské schůzi Klubu celníků příslušnou zprávu. Mandátová komise má nejméně 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu komise.
 
4. Volební komise řídí volby předsedy Klubu celníků, předsedy Revizní komise Klubu celníků, členů Rady Klubu celníků a členů Revizní komise Klubu celníků a vyhlašuje jejich výsledky. Volební komise má nejméně 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu komise.
 
5. Návrhová komise zpracovává podané návrhy a připomínky členů Klubu celníků účastnících se Členské schůze Klubu celníků a předkládá návrh usnesení. Návrhová komise má nejméně 3 členy, kteří si volí ze svého středu předsedu komise.
 

6. Členové komisí jsou voleni ze členů, kteří se účastní Členské schůze Klubu celníků. Jednotlivé komise pořizují o svém jednání zápis nebo předkládají písemné zprávy, které se stávají součástí dokumentů Členské schůze Kubu celníků.

Čl. 3.
1. Právo účastnit se diskuse mají všichni členové Klubu celníků. Do diskuse je možné se přihlásit zdvižením ruky. Slovo do diskuse uděluje předsedající Členské schůze Klubu celníků.
 
2. Délka diskusního příspěvku není omezena. Předsedající může diskutujícího přerušit nebo
omezit. Rovněž tak může učinit, jestliže se příspěvek netýká daného tématu nebo pokud se opakuje.
 
3. Člen Klubu celníků má právo na faktickou poznámku, jejíž délka může být předsedajícím zkrácena. Slovo mu bude neprodleně uděleno předsedajícím po skončení předešlého příspěvku. Za faktickou poznámku se považuje také procedurální návrh.
 
Čl. 4.
1. Návrhy do usnesení formuluje předkladatel. Návrhy se předkládají příslušné komisi. Konečný návrh závěrečného usnesení formuluje návrhová komise. O předložených návrzích se hlasuje zdvižením ruky.
 
2. O návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy.
 
Čl. 5.
1. Dokumenty Členské schůze Klubu celníků tvoří:
a) prezenční listiny,
b) zápisy a zprávy komisí,
c) návrhy a připomínky, pokud byly předloženy písemně,
f) dokumenty schválené Členskou schůzí Klubu celníků ,
g) program a usnesení z jednání Členské schůze Klubu celníků.
 
2. Dokumenty z Členské schůze Klubu celníků jsou uloženy u jednatele Klubu celníků.
 
Čl. 6.
1. Jednací řád Členské schůze Klubu celníků nabývá účinnosti jeho schválením účastníky Členské schůze Klubu celníků.
 
 
 
VOLEBNÍ ŘÁD
 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KLUBU CELNÍKŮ
PŘI CELNÍM ŘEDITELSTVÍ OSTRAVA
 
Čl. 1.
1. Volební řád upravuje pravidla a podmínky pro volbu předsedy a členů Rady Moravskoslezského klubu celníků při Celním ředitelství Ostrava a volbu předsedy a členů Revizní komise Moravskoslezského klubu celníků při Celním ředitelství Ostrava (dále jen Klub celníků).
 
2. Volby řídí volební komise zvolená Členskou schůzí Klubu celníků.
 
3. Volební komise:
a) sestavuje kandidátní listiny na základě návrhů přípravného výboru Klubů celníků předložených před zahájením Členské schůze Klubu celníků a návrhů členů účastnících se na Členské schůzi Klubu celníků, případně na základě vlastní kandidatury člena Klubu celníků,
b) oznamuje termín uzávěrky k podání návrhů na sestavení kandidátních listin, místo a čas konání voleb
c) seznamuje Členskou schůzi Klubu celníků se zněním kandidátních listin a představuje kandidáty účastníkům Členské schůze Klubu celníků,
d) vydává volební lístky, po skončení voleb provádí jejich sčítání a oznamuje výsledky voleb,
e) vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích voleb.
 
Čl. 2.
1. Na volené funkce může kandidovat každý člen Klubu celníků.
 
2. Kandidátní listiny se sestavují:
a) pro volbu předsedy Klubu celníků,
b) pro volbu dalších členů Rady Klubu celníků,
c) pro volbu předsedy Revizní komise Klubu celníků,
d) pro volbu dalších členů Revizní komise Klubu celníků.
 
3. Kandidát, který neuspěl při volbě na funkci předsedy Klubu celníků, může být po této volbě zapsán na kandidátní listinu pro volbu dalších členů Rady Klubu celníků.
 
4. Kandidát, který neuspěl při volbě na funkci předsedy Revizní komise Klubu celníků, může být po této volbě zapsán na kandidátní listinu pro volbu dalších členů Revizní komise Klubu celníků.
 
5. Se zapsáním na kandidátní listinu, musí kandidát veřejně vyslovit svůj souhlas.
 
6. Kandidát má právo vzdát se kandidatury do doby zahájení volby, případně před zahájením dalšího kola volby.
 
Čl. 3.
1. Právo volit mají všichni členové s hlasem rozhodujícím účastnící se Členské schůze Klubu celníků.
 
2. Volby se uskuteční tajným hlasováním.
 
3. Členská schůze Klubu celníků volí sedm členů Rady Klubu celníků ve dvou samostatných volbách:
a) volba předsedy Klubu celníků,
b) volba dalších členů Rady Klubu celníků.
 
4. Členská schůze Klubu celníků volí tři členy Revizní komise Klubu celníků ve dvou samostatných volbách:
a) volba předsedy Revizní komise Klubu celníků,
b) volba dalších členů Revizní komise Klubu celníků.
 
5. Volební lístky se vydávají v souladu s kandidátními listinami.
 
6. Volební lístek se upravuje vodorovným přeškrtnutím příjmení a jména kandidáta, jemuž delegát nedá svůj hlas. Přičemž na volebním lístku pro volbu::
a) předsedy Klubu celníků může zůstat nepřeškrtnutý nejvýše jeden kandidát,
b) dalších členů Rady Klubu celníků může zůstat nepřeškrtnuto nejvýše šest kandidátů,
c) předsedy Revizní komise Klubu celníků může zůstat nepřeškrtnutý nejvýše jeden kandidát,
d) dalších členů Revizní komise Klubu celníků, můžou zůstat nepřeškrtnuti nejvýše dva kandidáti.
 
7. Volební lístky upravené jiným způsobem jsou označeny za neplatné.
 
Čl. 4.
1. Volby jsou právoplatné, jestliže se jich zúčastní nadpoloviční většina přítomných členů s hlasem rozhodujícím účastnících se Členské schůze Klubu celníků.
 
2. Do funkce předsedy Klubu celníků je zvolen kandidát, jenž obdržel nejvyšší počet odevzdaných hlasů.
 
3. Do funkcí dalších členů Rady Klubu celníků jsou zvoleni kandidáti podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů.
 
4. Do funkce předsedy Revizní komise Klubu celníků je zvolen kandidát, jenž obdržel nejvyšší počet odevzdaných hlasů.
 
5. Do funkcí dalších členů Revizní komise Klubu celníků jsou zvoleni kandidáti podle pořadí určeného počtem obdržených hlasů.
 
6. Nebudou-li zvoleni podle pravidla v odstavci 2 až 5 všichni členové Rady Klubu celníků, nebo všichni členové Revizní komise Klubu celníků, nebo předseda Klubu celníků anebo předseda Revizní komise Klubu celníků, uskuteční se druhé kolo volby, do kterého postupují:
a) pro volbu předsedy Klubu celníků a volbu předsedy Revizní komise Klubu celníků vždy dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů,
b) pro volbu ostatních členů Rady Klubu celníků a ostatních členů Revizní komise Klubu celníků kandidáti, u kterých nerozhodlo pořadí obdržených hlasů.
 

7. Pro druhé kolo volby budou sestaveny nové kandidátní listiny a vydány nové volební lístky se jmény kandidátů.

8. Pro opakovanou volbu platí tento volební řád, přičemž:
a) předsedou Klubu celníků se stane kandidát s vyšším počtem hlasů,
b) předsedou Revizní komise Klubu celníků se stane kandidát s vyšším počtem hlasů,
c) členem Rady Klubu celníků se stává kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů (tzn., že rozhodující je prostá většina platných hlasů),
d) členem Revizní komise Klubu celníků se stává kandidát s nejvyšším počtem platných hlasů (tzn., že rozhodující je prostá většina platných hlasů).

9. V případě sporu nebo technické poznámky rozhodne předseda volební komise spolu s předsedajícím Členské schůze Klubu celníků o jeho řešení

Čl. 5.
1. Tento Volební řád Klubu celníků nabývá účinnosti schválením Členskou schůzí Klubu celníků.